Poważne podejrzenie zostało rzucone na Totalizator Sportowy po tym, jak NIK zawiadomiła prokuraturę o prawdopodobnym przestępstwie popełnionym przez rządową spółkę. Chodzi o dostawce terminali do gier hazardowych wraz z oprogramowaniem i licencją. Według doniesień poskutkowało to szkodą w wysokości co najmniej 9,8 mln zł. Kontrola dotyczyła 19-stu spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Totalizator Sportowy był jedną ze spółek objętych kontrolą ws. “Realizacji procedur zakupowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o jej wynikach we wtorek 29 czerwca bieżącego roku.

Jak się okazuje, wobec państwowej spółki kierowanej przez Olgierda Cieślika padły poważne zarzuty, dotyczące wyboru dostawcy terminali do gier hazardowych.

“Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji – skierowała 16 listopada 2020 r. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Totalizatora Sportowego sp. z o.o. poprzez dokonanie bez zachowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawcy 300 terminali do gier hazardowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do centralnego systemu zarządzania terminalami, a także odstąpienie od dochodzenia części kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez tego dostawcę” – czytamy w raporcie NIK.

Po kontroli wystosowany został wniosek o podjęcie przez zarząd Totalizatora Sportowego “działań zapewniających szczegółową weryfikację zaistnienia regulaminowych przesłanek odstąpienia od stosowania procedur przetargowych przy dokonywaniu zakupów”.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli takie działania spowodowały szkody w spółce w wysokości co najmniej 9,8 mln zł.

Według raportu NIK w 15 na 19 objętych kontrolą spółek z udziałem Skarbu Państwa, procesy dokonywania zakupów zaopatrzeniowych były prowadzone prawidłowo.

“W czterech spółkach (Energa SA, Grupa Lotos SA, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA) w zbyt ogólny sposób określono w przyjętych procedurach zagadnienia dotyczące m.in. uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców” – zawiera raport NIK.

“Nieprawidłowości skutkujące powstaniem realnych strat w finansach spółek bądź uwagi w stosowaniu tych procedur mogące wywołać takie konsekwencje w przyszłości stwierdzono w 13 spośród 442 skontrolowanych transakcji. W ujęciu liczbowym stanowiły one 2,9 proc., zaś w wymiarze wartościowym 4,9 proc.”

Zgodnie z raportem, spośród 442 skontrolowanych transakcji zakupowych, 429 zrealizowano w sposób prawidłowy. Przed składanym wnioskiem o udzielenie zamówienia, dokonywano rozpoznania rynku dostawców pod kątem możliwości spełnienia przed nich wymogów jakościowych, a także proponowanych cen oraz terminów realizacji dostaw.

Stanowisko Totalizatora

Jeszcze tego samego dnia Totalizator Sportowy odniósł się do wyników raportu NIK:

“Spółka informuje, iż dotyczy ona wielokrotnie już omawianej współpracy Totalizatora Sportowego z innymi Spółkami Skarbu Państwa w realizacji monopolu Państwa w zakresie rozwoju salonów gry na automatach poza kasynami gry.”

Według państwowej spółki wszystkie postępowania zakupowe przebiegały zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Zaznaczono również, że po decyzji o zakończeniu współpracy z jednym z partnerów, obie strony wystąpiły do niezależnego biegłego rzeczoznawcy sądowego z zakresu IT, aby wycenić wartość zrealizowanych prac. Zgodnie z informacjami, w tej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające prokuratury we Wrocławiu. Do te pory nie padły żadne zarzuty.

“Uzgodniona treść porozumienia o zakończeniu współpracy była przedmiotem akceptacji organu właścicielskiego, a następnie została zweryfikowana i zatwierdzona przez niezależny sąd w Warszawie” – czytamy w oświadczeniu.

Jak można przeczytać, Totalizator miał okazję już wyjaśniać te kwestie:

“Spółka już w lutym 2020 r. obszernie i wyczerpująco ustosunkowała się do wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez kontrolerów NIK.”

Warto zaznaczyć, że wyniki kolejnej kontroli NIK (grudzień 2020 – marzec 2021) nie wykazały nieprawidłowości w zakresie działania Totalizatora. “W wystąpieniu pokontrolnym NIK nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Totalizator Sportowy monopolu Skarbu Państwa, co również obejmowało urządzanie gier w salonach gier na automatach” – informuje Totalizator.

Dane dotyczące kontroli NIK można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Izby – NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa.

Wyjaśnienia Totalizatora zostały umieszczone na stronie internetowej państwowej spółki – Oświadczenie Totalizatora Sportowego