W dobie coraz bardziej popularnego hazardu na całym świecie, rośnie liczba operatorów, którzy chcą zdobyć prowadzenie w obszarze tworzenia gier slotowych. Jak jednak można się spodziewać, mocna pozycja w tej branży i uznanie graczy nie przychodzą tak łatwo, jak chcieliby tego twórcy.

Mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z CEO początkującego studia gier z Czech – Casimi Gaming, Davidem Čechmánek. Zapytaliśmy go o kulisy pracy w tej branży oraz wzloty, upadki i plany na rozwój na rynku krajowym i światowym. Prezes Casimi opowiada również o procesie tworzenia gry i jej drodze do sukcesu.

 

HazardNews: Hazard to temat, który często wzbudza wiele kontrowersji na całym świecie. Branża skupia już na rynku wielu ogromnych graczy z wieloletnim doświadczeniem a początkujące firmy muszą bardzo ciężko pracować na wyrobienie swojej pozycji w branży oraz nie mają takiego doświadczenia jak kasynowi giganci. Skąd zatem wziął się pomysł na działalność w tym obszarze?

(Gambling is a topic that is often controversial around the world. The industry already gathers many huge players with many years of experience on the market and start-up companies have to work very hard to develop their position in the industry and do not have such experience as casino giants. So where did the idea to operate in this area came from?)

CEO Casimi David Čechmánek: Raczej nie nazwałbym powstania Casimi Gaming pomysłem, ale naturalną ewolucją wielu lat w branży gier.

Było prawdopodobnie wiele powodów, dlaczego akurat ta branża. Jednym z nich była chęć tworzenia naszych własnych gier, a drugim niepowstrzymany rozwój rynku gier i jego bezkompromisowa orientacja na środowisko online.

(I probably wouldn’t describe the founding of Casimi Gaming as an idea, but a natural evolution of my many years in gaming.

There were probably more reasons “why”. One was the desire to create our own games and the other was the unstoppable development of the gaming market and its uncompromising orientation towards the online environment.)

 

HN: Jak wyglądał początki firmy na rynku?

(What was the company’s beginnings in the industry like?)

CEO Casimi David Čechmánek: Przewagą Casimi jest fakt, że wszyscy członkowie zespołu mają doświadczenie w branży gier, więc możemy tworzyć gry od początku powstania firmy. Zero błędów, zero nauki – tylko bezpośrednia i natychmiastowa produkcja gier.

Mimo że Casimi Gaming produkuje gry od ponad roku, nadal uważam to za początek, wciąż jest jeszcze długa droga przed nami i dużo pracy do wykonania.

(The advantage of Casimi is the fact that all the team members come from a gaming background, so we were able to work on creating games from day one. No mistakes, no studying – just direct and immediate production of games.

Even though Casimi Gaming has been producing games for over a year, I still consider it a start and there is still a long way to go and a lot of work to be done.)

 

HN: Jaki był pierwszy przełomowy sukces dla Casimi?

(What was the first breakthrough for Casimi?)

CEO Casimi David Čechmánek: Nie wiem, czy to przełom, ale tegoroczną wystawę w Belgradzie moglibyśmy nazwać „przełomem”. Pierwotnie miała to być bardziej testowa prezentacja naszych gier przed profesjonalną publicznością i spotkanie z przyjaciółmi, ale już od pierwszego momentu pokazu byliśmy dosłownie zaskoczeni ogromnym zainteresowaniem bałkańskich dostawców. Chociaż naszym priorytetem na najbliższe miesiące było dalsze intensywne koncentrowanie się wyłącznie na rozwoju gier, teraz musimy poświęcić niezbędny wysiłek na nieplanowane, duże zainteresowanie ze strony Bałkanów i wielu nowych klientów. Ale oczywiście jest to przyjemne zmartwienie.

(I don’t know if this is a breakthrough, but we could call this year’s exhibition in Belgrade a “breakthrough”. Originally it was supposed to be more of a test presentation of our games to the professional public and a meeting with friends, but from the very first moment of the show we were literally surprised by the great interest of Balkan providers. Although our priority for the next months was to continue to focus intensively on game development only, we now have to devote the necessary effort to the unplanned high interest from the Balkans and many new clients. But of course this is a pleasant worry.)

 

HN: W tej branży bardzo liczy się oryginalność, studia przerobiły już chyba każdy możliwy temat poszukując inspiracji dla kręcących bębnów. Z chęcią dowiemy się skąd czerpią Państwo inspiracje do tworzenia gier?

(Originality counts very much in this industry and studios have already used every possible topic looking for inspiration for spinning reels. We will be happy to find out where do you get your inspiration for creating games?)

CEO Casimi David Čechmánek: Gdybym miał mówić za siebie, inspiracje i pomysły są wynikiem wieloletniego doświadczenia w działaniach lokalnych. Bardzo ważne jest zrozumienie psychologii graczy, ich potrzeb i nawyków. Jeśli potrafisz odpowiednio słuchać swoich klientów, możesz tworzyć udane produkty. Jednak Casimi Gaming to nie dzieło jednego człowieka – Casimi to przede wszystkim zespół, w którym każdy członek zespołu ma możliwość wniesienia do każdej gry własnego pomysłu. Dlatego nie mówimy o „inspiracji”, ale o duchu zespołowym, który jest nieodłączny w każdej z naszych gier.

Z pewnością nie sądzę, że wszystkie motywy gry zostały wyczerpane. Motyw gry również nie musi być za wszelką cenę nowy. Prawie każdy motyw można odpowiednio dostosować, ulepszyć i nadać nową logikę lub delikatnie połączyć wiele logik gry w jedną.

Casimi Gaming przygotowuje teraz nowy zestaw gier z grami, które można śmiało określić jako innowacyjne. Jestem pewien, że nasze nadchodzące tytuły, takie jak Ready4Bets, Hexa, 4Scroll, Hexagonia i inne, jeszcze długo będą wśród gier, o których będzie się mówiło w superlatywach. Na pewno nie będą to gry oparte na hollywoodzkich przebojach kasowych, ani też gry składające się ze skomplikowanej fabuły gry, do zrozumienia której gracz potrzebuje podręcznika. W Casimi stawiamy bardziej na prostotę i uczucie. Gry będą wyglądać tak, jak lubią je gracze, z naciskiem na przemawianie do wszystkich swoją zabawną logiką gry, która zawiera elementy zaskoczenia i „efektów wow”. Uważam, że gra musi być prosta, zrozumiała, zabawna i intuicyjna. Gracze chcą przede wszystkim wygrać grę – oczywiście, ale chcą też dobrze się bawić i relaksować. Ale zdecydowanie nie chcą myśleć o tym, jak gra działa i o co w niej chodzi. Wspomniane wyżej gry udowadniają, że w grach wciąż jest wiele zadziwiających rzeczy.

(If I were to speak for myself, the inspiration and ideas are the result of years of experience in land-based operations. It is very important to understand the psychology of players, their needs and habits. If you can listen to your clients properly, you can create successful products. But Casimi Gaming is not a “one man show” – Casimi is first and foremost a team, where each team member has the opportunity to bring a piece of their own inventiveness to each game. That’s why we don’t talk about “inspiration” but rather about the team spirit that is inherent in each of our games.

I certainly don’t think that all game themes have been exhausted. A game theme doesn’t necessarily have to be new at all costs either. Almost any theme can be suitably adapted, improved and given a new logic or sensitively combine multiple game logics into one.

Casimi Gaming is now preparing a new set of games featuring games that could be boldly described as innovative. I am sure that our upcoming titles like Ready4Bets, Hexa, 4Scroll, Hexagonia and others will be among the games that will be talked about in superlatives for a long time. These will definitely not be games based on Hollywood box office blockbusters, nor will they be games that consist of a complicated game story that the player needs a manual to understand. At Casimi, we’re betting more on simplicity and feeling. Games will look the way players like them, with an emphasis on appealing to everyone with their fun game logic that incorporates elements of surprise and “wow effects”.  I am of the opinion that the game must be simple, understandable, fun and intuitive. Players want to win the game first and foremost – of course, but they also want to have fun and relax. But what they definitely don’t want is to think about how the game works and what the game is all about. These games mentioned above will prove that there is still a lot to be surprised about in gaming.)

 

HN: W jaki sposób następuje realizacja takiego pomysłu?

(How this idea can come to life?)

CEO Casimi David Čechmánek: Myślę, że to chęć robienia rzeczy inaczej i jeśli to możliwe, lepiej niż inni.

Nikt nie jest nieomylny i nawet z pozoru najbardziej genialny pomysł może stać się klapą na rynku gier. Jest więcej niż pewne, że w Casimi będziemy mieć w swoim portfolio także dobre i złe gry. Taka jest rzeczywistość, to przemysł rozrywkowo-gamingowy.

Pomysłów zawsze jest mnóstwo, ale w grach wszystkie pomysły na gry mają swoje ograniczenia w postaci ilości danych. Wszystko można wymyślić, prawie wszystko można wdrożyć, ale tylko część pomysłów można wprowadzić na rynek w użytecznej wersji.

(I guess it’s the will to do things differently and, if possible, better than others.

No one is infallible and even the most seemingly brilliant idea can become a flop in the gaming market. It’s more than certain that we at Casimi will also have good and bad games in our portfolio. That’s reality, that’s the entertainment-gaming industry.

There are always plenty of ideas. But in gaming, all game ideas have their limits in the form of data volume. Anything can be invented, almost anything can be implemented, but only a fraction of ideas can be brought to market in a usable version.)

 

HN: Ile osób jest potrzebnych do stworzenia gry od początku? Ile czasu to zajmuje?

(How many people are needed to create a game from scratch? How long does it take?)

CEO Casimi David Čechmánek: Jak często mówi się w różnych sytuacjach – “wielkość nie ma znaczenia…” [śmiech] Dlatego nie liczebność zespołu jest czynnikiem decydującym o tworzeniu gry, a raczej jego fachowość, koordynacja i duch pracy.

Czynnikiem decydującym o czasie tworzenia gry jest złożoność grafiki, efektów i matematyki gry. Wtedy oczywiście trzeba liczyć się z komplikacjami, jakimi są nieplanowane opóźnienia w rozwoju gry. Każda gra jest również przez długi czas dokładnie testowana przez specjalne narzędzia programowe, roboty i graczy fizycznych.

Jeśli więc gra jest prosta, jej opracowanie zajmuje 3 miesiące – ale jeśli jest bardziej złożona i/lub pojawiają się nieoczekiwane komplikacje, może to potrwać nawet rok.

(As is often said in various situations – “size doesn’t matter …” [laugh] That’s why the size of the team is not the determining factor in the creation of the game, but rather its expertise, coordination and working spirit.

The determining factor of the game development time is the complexity of the graphics, game effects and game mathematics. Then, of course, you have to take into account the complications that unplanned delays in game development. Each game is also carefully tested for a long time by special software tools, robots and physical players.

So, if a game is simple, it takes 3 months to develop – but if it is more complex and/or unexpected complications arise, it can take up to a year.)

 

HN: Jaką drogę musi przebyć gra, aby ostatecznie mogła pojawić się w kasynie na danym rynku i czy napotkali Państwo w związku z tym jakieś trudności?

(What route does the game have to go through before it can appear in the casino and have you come across any difficulties in this area?)

CEO Casimi David Čechmánek: To nie jest takie proste, że tworzymy grę i od razu trafia ona do kasyna. Zasadniczo odpowiedziałem na to pytanie w poprzedniej sekcji.

Od początkowego pomysłu, poprzez stworzenie grafiki, ustawienie matematyczne i nieustanne „podkręcanie”, edycję i testowanie, mija kilkaset godzin intensywnej pracy. Co więcej, trzeba się liczyć z nieprzewidzianymi komplikacjami, które pojawiają się do pewnego stopnia w każdej nowej grze. Ale właśnie po to jesteśmy „studiem do tworzenia gier”, aby rozwiązać wszystkie pojawiające się problemy.

(It’s not just that simple, we create a game and it immediately goes to the casino. I basically answered this question in the previous section.

From the initial idea, through the creation of the graphics, the math setup and the constant “tweaking”, editing and testing, several hundred hours of intensive work goes by. Furthermore, one has to take into account the unforeseen complications that appear to some extent in every new game. But that’s what we are a “game development studio” for, to solve all the problems that arise.)

 

HN: Jakie plany rozwoju, ekspansji na kolejne rynki szykuje firma Casimi?

(What plans for development and expansion into new markets are prepared by Casimi?)

CEO Casimi David Čechmánek: W najbliższych miesiącach skupimy się na krajowych rynkach – czeskim i słowackim, na Bałkanach i wybranych krajach afrykańskich. To są nasze plany na 2022 rok. Inne plany mają oczywiście charakter globalny. Nie mogę dzisiaj podać konkretów, ponieważ negocjacje w sprawie kolejnych nowych partnerstw wciąż trwają i wciąż dodawane są nowe kontakty i możliwości. Ale już wiemy, że najbliższe lata będą bardzo pracowite i pełne pracy – na co oczywiście wszyscy czekamy.

(Our focus in the coming months will be on the Czech and Slovak domestic markets, the Balkans and selected African countries.   These are our plans for 2022. Other plans are of course global. I cannot be specific today, as negotiations on further new partnerships are still ongoing and new contacts and opportunities are still being added. But we already know that the next few years will be very busy and full of work – which of course we are all looking forward to.)

 

HN: Czy polski rynek również brany jest pod uwagę? Jak wiemy w Polsce mamy monopol rządowy na hazard zatem: Czy zobaczymy kiedyś Państwa grę w jedynym legalnym polskim kasynie – Total Casino?

(Is the Polish market also taken into consideration? As we know, in Poland we have a government monopoly on gambling, so: Will we ever see your game in the only legal Polish casino – Total Casino?)

CEO Casimi David Čechmánek: Czy na pewno pytasz odpowiednią stronę? [śmiech] Oczywiście to byłby zaszczyt działać w polskim kasynie państwowym. Z pewnością spróbujemy to zrobić za pośrednictwem jednego z agregatorów. Biorąc jednak pod uwagę to, że w Polsce obowiązuje państwowy monopol na hazard, będzie to bardzo trudne. Myślę, że w tym przypadku musielibyśmy mieć w Polsce zdolnego partnera, który by nas reprezentował.

(Are you sure you’re asking the right party? [laugh] We would be honoured to operate in a Polish state-owned casino, of course.  We will certainly try to do so through one of the aggregators. But given that Poland has a state monopoly on gambling, it will be very difficult. I think in this case we would have to have a capable partner in Poland to represent us.)

 

HN: Gdzie aktualnie można zagrać w Państwa gry?

(Where are your games currently available?)

CEO Casimi David Čechmánek: Obecnie jesteśmy w trakcie integracji gier Casimi na platformach kilku dużych agregatorów i prowadzimy rozmowy z innymi agregatorami. Pewne jest zatem, że nasze gry pojawią się w wielu czeskich i bałkańskich kasynach w nadchodzących miesiącach, a kasyna w innych krajach szybko pójdą w ich ślady.

Zapoznać się z wszystkimi grami Casimi, można na stronie internetowej www.casimi.cz.

(We are currently in the process of integrating Casimi games onto the platforms of several large aggregators and are in discussions with other aggregators. It is therefore certain that our games will appear in many Czech and Balkan casinos in the coming months, and casinos in other countries will quickly follow.

If you want to get acquainted with Casimi games now, you can use the website www.casimi.cz)

 

HN: Czy działalność Casimi będzie opierała się jednie o rynek online czy planują Państwo pojawienie się w punktach stacjonarnych?

(Will Casimi’s activity be based only on the online market or are you planning to appear in land-based casinos?)

CEO Casimi David Čechmánek: Skupiamy się teraz tylko na rynku online. Planujemy również pojawić się w środowisku kasyn naziemnych, o ile takie będzie nadal istniało po „erze covid”.

(We are now focusing on online only. But we plan to appear in the land-based casino environment as well. If such an environment still exists after the „covid era”.)

 

HN: Jak mógłby Pan scharakteryzować Czeski regulowany rynek hazardowy w porównaniu do reszty Europy?

(How would you define the Czech regulated gambling market compared to the rest of Europe?)

CEO Casimi David Čechmánek: Po uregulowaniu hazardu na czeskim rynku wybuchła dosłownie panika. W ostatnim roku sytuacja częściowo się ustabilizowała, a na czeski rynek powracają zagraniczni dostawcy. Niemniej jednak nie uważam czeskiego rynku za przyjazny i obiecujący. Myślę, że nastąpią kolejne regulacje i zmiany – szczególnie w sektorze stacjonarnym. Miejmy jednak nadzieję, że ograniczenia nie osiągną poziomu Polski czy Węgier.

Osobiście chciałbym, aby Czechy były tak samo nieuprzedzone w kwestii hazardu, jak kraje skandynawskie – ale jest to całkowicie nierealne. Czeska scena polityczna od dawna czyni z hazardu „ikonę wszelkiego zła”, którą próbuje wymazać z „mapy przemysłowej” swoimi inkwizycyjnymi praktykami. Po niedawnym upadku rządu czeskiego i oczekiwanym przybyciu nowego rządu, miejmy nadzieję, że tym razem przepisy dotyczące gier pozostaną bez dalszych znaczących zmian i ograniczeń.

(After the regulation of gaming, there was literally a panic on the Czech market. In the last year, the situation has partially stabilized and foreign providers are returning to the Czech market. Nevertheless, I do not consider the Czech market to be friendly and promising. I think that further regulations and changes will follow – especially in the land-based sector. But hopefully the restrictions will not reach the level of Poland or Hungary.

Personally, I would like the Czech Republic to be as unprejudiced about gambling as the Scandinavian countries – but that is totally unrealistic. The Czech political scene has long made gambling an “icon of all evil”, which it is trying to eradicate from the “industrial map” with its inquisitorial practices. After the recent fall of the Czech government and the expected arrival of a new government, hopefully this time the gaming legislation will remain without further significant changes and restrictions.)

 

HN: Na jaki element gry studio kładzie największy nacisk przy tworzeniu gry?

(What part does the studio put the greatest emphasis on when creating the game?)

CEO Casimi David Čechmánek: Przede wszystkim skupiamy się na czynniku zabawy w naszych grach. Naszym głównym celem jest sprawienie, aby gry Casimi były zabawne dla graczy. Przez zabawę mam na myśli nie tylko optymalnie nastawioną grę RTP, ale także napięcie, adrenalinę i humor. Przykładem zabawnej gry jest nasza gra Crazy Weather, w której komentarze bohaterki gry „Weather Girl” (pogodynki) są, według niektórych krytyków, wulgarne, niestosowne i przesadne, ale na szczęście jest też druga, znacznie większa grupa ludzi, dla których idea “niegrzecznej dziewczyny” jest absolutnie genialna, oryginalna i totalnie zabawna – i to nas cieszy w Casimi, bo taki był cel i nasza dewiza – zabawianie graczy … nie tylko hazard, ale także rozrywka.

(Above all, we focus on the fun factor of our games.  Our primary goal is to make Casimi games fun for players. By fun, I don’t just mean an optimally set game RTP, but also tension, adrenaline and humour. An example of a fun game is our Crazy Weather game, where the comments of the game character “Weather Girl” (the weather announcer) are, according to some critics/puritans, vulgar, inappropriate and “over the line”, but fortunately there is a second and much larger group of people who see the idea of the “dirty girl” as absolutely brilliant, original and totally funny – and that makes us happy at Casimi, because that was the purpose and that is our motto – to entertain the players … just not to be just Gambling, but also Entertainment.)

 

HN: Która z gier stworzonych przez Casimi jest Pana ulubioną i dlaczego?

(Which of the games by Casimi is your favorite and why?)

CEO Casimi David Čechmánek: Myślę, że w imieniu całej firmy mogę powiedzieć, że naszą ulubioną grą jest wspomniana wcześniej Crazy Weather. Aby uzyskać własną opinię trzeba to samemu przetestować. Potrzeba jednak również czasu, aby zrozumieć „skomplikowaną naturę” Weather Girl [śmiech] i wysłuchać przynajmniej niektórych jej komentarzy. Ale oczywiście nie chodzi tylko o charakter Weather Girl. Crazy Weather to bardzo wrażliwa gra. Nacisk kładziony jest na bardzo częste respiny i gry bonusowe, co przynosi prawdziwą zabawę i bardzo ciekawe wygrane. Całość dopełnia przyjemna muzyka i inne efekty dźwiękowe w jakości Hi-Fi.

(I think I can speak for the whole company that our favourite game is the aforementioned Crazy Weather. You want to try it out and get your own opinion. However, it also takes time to understand the “complicated nature” of the Weather Girl and to listen to at least some of their comments.

But of course, it’s not just about the character of Weather Girl. Crazy Weather is a very sensitively set game. There is an emphasis on very frequent respins and bonus games, which brings real fun and very interesting wins. All this is complemented by the nice music and other sound effects in Hi-Fi quality.)

 

HN: Jak widzi Pan przyszłość firmy oraz jakie są cele Casimi w perspektywie najbliższych lat?

(How do you see the future of the company and what are Casimi’s goals in the coming years?)

CEO Casimi David Čechmánek: Tak jak środowisko gier online jest globalne, tak też nasze cele – oczywiście. Niemniej jednak, w większości nadal chcemy skupić się na tworzeniu nowych gier – to nasz priorytet, a biznes jest drugorzędną koniecznością ekonomiczną. A przyszłość Casimi? To jest w ludziach, którzy to robią. Bez świetnych pracowników Casimi nie powstałoby, a zatem nie miałoby przyszłości. Obecny rynek gier jest bardzo silny i dlatego potrzeba silnego, zaangażowanego i lojalnego zespołu za mną, aby stworzyć serce Casimi Gaming. Cieszę się, że mam wokół siebie ludzi, którym mogę zaufać i razem z nimi tworzę Casimi Gaming. Dlatego nie martwię się o przyszłość Casimi i wiem, że czeka nas udana podróż.

(Just as the online gaming environment is global, so are our goals – of course. Nevertheless, for the most part, we still want to focus on developing new games – that’s our priority and business is a secondary economic necessity.

And the future of Casimi? That’s in the people who make it. Without great employees, Casimi would not have come into existence and therefore would not have a future. The current gaming market is very strong and therefore it takes a strong, committed and loyal team behind me to form the heart of Casimi Gaming. I am happy to have people around me that I can trust and together with them create Casimi Gaming. That is why I am not worried about the future of Casimi and I know that we have a successful journey ahead of us.)

 

HN: Na koniec, co poradziłby Pan początkującym studiom gier, które chcą tworzyć gry dla kasyn?

(Finally, what would your advice be for beginner game studios looking to develop games for

casinos?)

CEO Casimi David Čechmánek: Aby sobie odpuściły. Jest NetEnt, PlaynGo i Casimi! [śmiech] Oczywiście to był tylko żart na koniec. Myślę, że nie ma nic konkretnego do powiedzenia temu, kto zaczyna, ale raczej życzyłbym im powodzenia – w końcu gra opiera się na czynniku szczęścia. [śmiech]

(Give it up. There’s NetEnt, PlaynGo and Casimi! [laugh] Of course, that was just a joke at the end. I guess there’s nothing specific to say to everyone starting out, but rather just to wish them good luck – after all, gaming is based on the luck factor. [laugh])

 

Zachęcamy do śledzenia rozwoju studia i odwiedzania Casimi Gaming na platformie Facebook i Instagram.